Up

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN obce Michalko č.6/2017 o zavedení a poskytovaní elekt. služieb
Dodatok č.1 k VZN obce Michalok č.1/2015 o Dani z nehnuteľnosti
Dodatok č.2 k VZN obce Michalok č.1/2015 o Dani z nehnuteľnosti
VZN obce Michalok č.7/2020 umiestňovanie vol. plagátov na území obce Michalok
Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Michalok č.1/2015 o Dani z nehnuteľnosti
VZN č.9 2020 o výške dotácie na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Michalok č.10 2023
VZNč.11 2023 o úhradách za poskytované služby Obcou Michalok
 
 
Powered by Phoca Download