Zákazka zadávaná podľa §117Názov zákazky: „Oprava miestnej komunikácie ku cintorínu“.